Garantie en leveringsvoorwaarden

Garantie

Smant garandeert gelegde vloeren gedurende één jaar na het leggen tegen materiaalfouten en leggebreken. Indien de consument aanspraak maakt op deze handelsgarantie moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen. Smant garandeert tevens de vloeren gedurende 5 jaar voor verborgen productiegebreken.
De garantie tegen leggebreken vervalt als de geconstateerde gebreken aantoonbaar het gevolg zijn van oorzaken die Smant bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen of heeft kunnen waarnemen, zoals bijvoorbeeld Sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimte(n) of Constructiefouten in het gebouw.
Smant staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de vloer zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, gebrekkige beheersing van vocht en gebrekkige ventilatie, of voor gebreken die het gevolg zijn van door de consument of derden aangebrachte veranderingen aan de vloer. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Kwaliteit & Klachten

Smant is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering van Zaken vanaf het moment dat deze haar magazijn of het magazijn van een derde verlaten.
De Koper dient de geleverde Zaken op aantal te controleren. De op de afleveringsbon vermelde hoeveelheden gelden als juist, tenzij manco’s onmiddellijk door de Koper op het ontvangstbewijs zijn vermeld.
Klachten over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaak dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering door de Koper aan Smant te worden gemeld.
De Koper stelt Smant in de gelegenheid de Zaken na Aflevering te inspecteren, om te kunnen vaststellen of de klachten al dan niet gegrond zijn. De Koper kan niet meer klagen over de kwaliteit en/of afwijkingen van de geleverde Zaken na gehele of gedeeltelijke verwerking van de Zaken.
Een klacht geeft de Koper niet het recht om betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten.
De Koper wordt geacht de zaak in goede staat te hebben aanvaard, tenzij hij zich conform dit artikel beklaagt.

Aansprakelijkheid

Smant is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Smant.
Geringe afwijkingen in maat en/of dikte en een gering kleurverschil hebben niet tot gevolg dat Smant haar verplichtingen niet behoorlijk is nagekomen.
Wanneer tekortkomingen naar de aard van de prestatie voor rekening van Smant komen, heeft Smant de keuze uit de volgende alternatieven:
Smant vervangt de ondeugdelijke Zaak nadat de Koper deze aan haar heeft teruggezonden, of;
Smant vergoedt de schade tot ten hoogste de factuurwaarde van de ondeugdelijke Zaak. Smant is niet verplicht tot het repareren van de geleverde Zaak.

Leveringsvoorwaarden

Wanneer in Offertes of bevestigingen levertijden zijn opgenomen of overeengekomen, dan dienen slechts als indicatie en kunnen daarom niet worden gegarandeerd door Smant.
Bij overschrijding van de levertijd, moet de Koper Smant schriftelijk in gebreke stellen en daarbij tegelijkertijd Smant een redelijke termijn voor de nakoming geven.
Overschrijding van de levertijd verplicht Smant niet tot enige vergoeding van schade geleden door de Koper en/of een derde. Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen uit deze of een andere overeenkomst niet na te komen of op te schorten.

© Alle rechten voorbehouden Smant B.V.